Viceprimar

Someșan Titu - viceprimar

Viceprimarul îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii: 

Delegarea atribuțiilor ce revin primarului și se pot delega spre a fi exercitate de către viceprimarul Someșan Titu după cum urmează:

1. Ia măsuri pentru controlul depozitării deșeurilor menajere, pentru asigurarea igienizării malurilor cursurilor de apa de pe raza comunei precum și pentru decolmatarea văilor locale și a podețelor pentru asigurarea scurgerii apelor.

2. Asigură buna funcționare a activității P.S.I. pe raza comunei.

3. Asigură recepția lucrărilor efectuate în baza Legii nr. 76/2002 și a Legii nr. 416/2001.

4. Asigură și răspunde de securitatea și sănătatea în muncă a salariaților din cadrul Primăriei Lunca Ilvei.

5. Răspunde de întreținerea pășunilor alpine și comunale aflate în domeniul public al comunei Lunca Ilvei precumși de starea construcțiilor existente pe raza acestor suprafețe: adăposturi, anexe, împrejmuiri, sisteme de aducțiune a apei, drumuri.

6. Răspunde de buna funcționare a utilajelor din dotarea Primăriei precum și a lucrărilor efectuate cu acestea comunei Lunca llvei , a lucrărilor efectuate cu acestea, a pieselor de schimb și gestiunea carburanților sau a altor materiale achiziționate.

7. Se ingrijește de mobilitatea cetățenilor la acțiunile de înfrumusețare și gospodărire a localității și urmărește îndeplinirea obligațiilor care revin cetățenilor conform OG nr. 21/2002.

8. Urmărește lucrările ce se execută pe raza comunei conform listei de investiții asigurând respectarea graficului de execuție și organizarea recepțiilor la terminarea lucrărilor și a recepțiilor finale.

9. Îndeplineşte şi alte atribuţii încredinţate de primar sau consiliul local.
10. Coordonează şi răspunde de activitatea de realizare a obligației de a efectua acțiuni sau lucrări de interes local de către persoanele apte de muncă, potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

11. Ia masuri în vederea întretinerii în stare corespunzatoare a spațiilor verzi, a locurilor de odihnă și agrement de pe raza localității.

12. Răspunde de întreținerea și repararea drumurilor, șanțurilor și podețelor de pe raza UAT Lunca llvei.

13. Urmărește buna funcționare a serviciului de salubritate, a serviciului de apă-canal, de dezinfecție și dezinsecție a localității.

14. Urmărește deszăpezirea străzilor și a drumurilor comunale din localitate.
15. Urmăreşte şi confirmă prestarea activităţilor în folosul comunităţii de cei ce intră sub incidența Ordonanței Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancţiunilor prestării unei activităţi în folosul comunităţii şi închisorii contravenţionale, aprobată prin Legea nr.641 /2002, cu modificările şi completările ulterioare.

16. Rezolvă şi semnează corespondenţa ce revine primarului în exercitarea competentelor sale.

17. Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor sale, viceprimarul colaborează cu toate serviciile şi compartimentele instituţiei, care îi vor asigura tot sprijinul necesar.

18. Pentru asigurarea continuităţii activităţii specifice autorităţii executive a administraţiei publice locale, în condiţii de operativitate, pe perioada concediilor sau a oricăror alte situaţii în care primarul comunei nu poate să-şi exercite atribuţiile, viceprimarul poate îndeplini atribuţiile primarului comunei, în limita şi în condiţiile stabilite de acesta.

19. În lipsa primarului comunei de la sediul Primăriei, viceprimarul coordonează operativ întreaga activitate a aparatului de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale. Înainte de plecarea de la sediul Primăriei, primarul comunei are obligaţia să-l înştiinţeze pe viceprimar în ceea ce priveşte durata absenţei şi locul unde poate fi găsit.

20. În situaţia în care se impune plecarea viceprimarului de la sediul Primăriei, pe perioada absenţei acestuia coordonarea operativă, potrivit alin. (2), este asigurată de secretarul comunei. Înainte de plecarea de la sediul Primăriei, viceprimarul are obligaţia să-l înştiinţeze pe secretarul comunei în ceea ce priveşte durata absenţei şi locul unde poate fi găsit.

21. Despre eventualele măsuri adoptate de viceprimar care depăşesc sfera operativităţii, acestea vor fi aduse la cunoştinţa primarului comunei, telefonic, în situaţia în care aceasta este posibil sau imediat ce primarul comunei îşi face apariţia la sediu. În mod similar va proceda secretarul comunei în relaţia cu viceprimarul.

22. Primarul îşi rezervă dreptul de intervenţie în modul de realizare a atribuţiilor viceprimarului:

(1) în exercitarea atribuţiilor delegate, viceprimarul exercită atribuţiile menţionate în numele autorităţii primarului comunei şi nu în nume propriu.

(2) în scopul îndeplinirii atribuţiilor delegate, viceprimarul va prezenta primarului comunei soluții motivate de materializare a acestora.


 

427125 Lunca Ilvei, Str. Grănicerilor
Nr. 198, Jud. Bistriţa-Năsăud, România
Tel./Fax: +40 (263) 378151, 378008;
Tel.: +40 (263) 378094