ROI

Regulamentul de organizare si funcţionare

al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Lunca Ilvei

CAPITOLUL I

DISPOZITII GENERALE

Art.1- Primarul, viceprimarul, secretarul comunei împreună cu aparatul de specialitate, constituie o structura funcţională cu activitate permanentă, denumită primăria – comuna Lunca Ilvei, care aduce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale .

Art.2- Conform art. 63 alin.(1)-lit.a) si lit.d) ,alin.(2),(5)-lit.a) si lit.e) şi art. 74 alin.(1),(2) din Legea nr. 215/2001,republicata, numirea şi eliberarea din funcţie a personalului din aparatul de specialitate al primarului se fac de primar, în condiţiile legii.

Art.3- Salariaţii aparatului de specialitate pot fi funcţionari publici, aceştia au drepturile si obligaţiile prevăzute în Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, H.G. nr. 1209/2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, H.G. nr. 1210/2003 privind organizarea şi funcţionarea comisiilor de disciplină şi a comisiilor paritare din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a funcţionarilor publici, alte acte normative privind legislaţia muncii, sau personal angajat pe baza contractului individual de muncă.

Art.4 - Aparatul de specialitate este structurat pe următoarele activităţi :

1. Secretar– Stare civila – Resurse umane

2. Registratura- relatii cu publicul

3. Cultura, Biblioteca , Centru de informare turistica

4. Asistenţă socială , Serviciul cresa de copii

5. Agricol si Disciplina in constructii

6. Contabilitate

7. Taxe si Impozite

8. Achizitii publice

9. Compartiment administrativ

10. S.V.S.U.

11.Fonduri europene

Art.5- Aparatul de specialitate este coordonat de către primar, viceprimar şi secretar .

Art.6 - Aparatul de specialitate al primarului colaborează cu comisiile de specialitate ale consiliului local, cu instituţiile fără personalitate juridică subordonate consiliului local, în vederea realizării atribuţiilor stabilite prin lege şi prin regulamentul propriu de funcţionare .

Art.7 - Săptămânal şi lunar, primarul, viceprimarul şi secretarul comunei, vor analiza activitatea desfăşurată de aparatul de specialitate al primarului şi vor stabili obiectivele ce trebuie realizate.

Art.8 - (1) - Funcţionarii din aparatul de specialitate al primarului, structurat pe activităţile prevăzute în art. 4 din prezentul Regulament, colaborează pentru realizarea atribuţiilor ce revin autorităţilor administraţiei publice din comună.

(2) - În scopul realizării sarcinilor ce le revin, salariaţii aparatului de specialitate al primarului pot stabili relaţii cu direcţiile din cadrul Consiliului Judeţean şi Instituţiei Prefectului şi cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor, informând primarul, viceprimarul şi, după caz, secretarul comunei, care le coordonează activitatea .

CAPITOLUL II

COMPARTIMENTUL SECRETAR – STARE CIVILĂ – RESURSE UMANE

Art.9 - Compartimentul secretar- stare civila- resurse umane, îndeplineşte următoarele atribuţii:

a)primeşte şi înregistrează întreaga corespondenta adresata consiliului local sau primăriei;

b)prezintă persoanelor din conducerea primăriei corespondenta, cererile, reclamaţiile şi sesizările cetăţenilor, urmăreşte soluţionarea lor la termenele stabilite prin lege şi expediază răspunsul la acestea;

c)organizează primirea cetăţenilor în audienţă şi urmăreşte soluţionarea lor, atunci când răspunsul nu a putut fi dat pe loc;

d)primeşte, înregistrează, expediază celor vizaţi hotărâri ale consiliului local sau dispoziţii ale primarului şi urmăreşte realizarea lor;

e)asigură, prin afişare la sediul primăriei precum şi în alte locuri stabilite de conducere , dispoziţiile primarului, hotărârile consiliului local, legi şi hotărâri ale guvernului sau acte cu caracter normativ, ori extrase din acestea care prezintă interes cetăţenesc;

f)eliberează copii de pe actele oficiale, la cererea celor îndreptăţiţi ;

g)ţine şi completează la zi registrul cu evidenta comunicărilor actelor adoptate/emise către instituţia prefectului, în vederea verificării acestora sub aspectul legalităţii;

i)ţine şi completează la zi registrul de evidenţă a adreselor şi circularelor primite de la Instituţia Prefectului şi Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud;

j)asigura, la nivelul primăriei, punerea în aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

k)primeşte propunerile, sugestiile şi opiniile cu privire la proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice în condiţiile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională;

CAPITOLUL III

CONTRACTE, ACHIZIŢII PUBLICE, STARE CIVILĂ

Art.10-Compartimentul contracte, achiziţii publice, stare civilă îndeplineşte următoarele atribuţii :

(1)Stare civilă:

a)răspunde de asigurarea registrelor, a certificatelor de stare civilă, a altor imprimate şi materiale necesare activităţii de stare civilă;

b)păstrează registrele cu acte de stare civilă;

c)întocmeşte şi trimite la cerere, extrase pentru uzul autorităţilor publice după actele de stare civilă;

d)întocmeşte acte de naştere, căsătorie şi deces şi înscrie prin menţiune recunoaşterea şi stabilirea filiaţiei, adopţia, divorţul şi schimbarea numelui şi prenumelui;

e)întocmeşte şi trimite în termen comunicările de menţiuni la Consiliul Judeţean şi alte consilii locale din ţară;

f)urmăreşte înaintarea registrelor de stare civilă, după completare, în termen de 30 de zile, exemplarul II, la Serviciul de stare civilă al Consiliului judeţean ;

g)înaintează în termen buletinele statistice de identitate, livretele militare şi adeverinţele de recrutare ale celor decedaţi, la organele de specialitate ;

h)reconstituie registrele de stare civilă pierdute ori distruse, după exemplarele existente la Consiliul Judeţean ;

i)întocmeşte rapoarte şi informări cu privire la activitatea de stare civilă ;

j)urmăreşte actualizarea permanenta a listelor electorale cuprinzând locuitorii comunei;

k)păstrează în condiţii corespunzătoare arhiva ce priveşte activitatea de stare civilă;.

l)întocmeşte livretele de familie;

(2)Contracte, achiziţii publice

a)asigură recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor şi acţiunilor cu încadrarea în articolele de deviz;

b) solicită oferte de preţ însoţite de devize estimative pentru lucrările ce nu se supun licitaţiei şi le analizează prin comparaţie din punct de vedere tehnic;

c)elaborează proiectele asupra lucrărilor ce urmează a fi executate în baza caietelor de sarcini elaborate;

d)fundamentează şi avizează documentaţia necesară organizării licitaţiilor de lucrări publice;

e)întocmeşte caietele de sarcini pentru fiecare licitaţie de lucrări de întreţinere şi reparare străzi;

f)întocmeşte procesele verbale la fiecare şedinţă de licitaţie şi le prezintă comisiei spre semnare;

g)întocmeşte contractele de prestări servicii şi le supune avizării;

h)solicită oferte de preţ pentru echipamentele şi componentele electrice şi electronice, le analizează, selectează oferta cea mai avantajoasă şi o supune aprobării ordonatorului de credite;

i)întocmeşte proiectul de caiet de sarcini pentru lucrările de iluminat public şi achiziţii de componente şi echipamente electrice şi electronice;

j)în urma licitaţiilor întocmeşte proiectul de contract de furnizare de bunuri şi servicii şi le supune aprobării ordonatorului de credite;

k)întocmeşte contractele de închiriere şi concesiune conform hotărârilor Consiliului Local;

l)asigură redactarea contractelor de închiriere şi concesiune, sau a actelor adiţionale;

m)încheie contractele conform, propunerilor serviciilor de specialitate şi aprobărilor ordonatorului de credite;

n)întocmeşte acte adiţionale pentru prelungiri de contracte, cesiune extinderi;

o)înaintează spre încasare, toate contractele Serviciului impunere şi constatare persoane juridice şi alte venituri nefiscale;

p)întocmeşte şi transmite notificările privind intenţiile de modificare a contractelor de închiriere, concesiune etc.;

q)întocmeşte acte adiţionale de reziliere a contractelor de închiriere sau concesiune;

r)rezolvă în limita atribuţiilor ce-i revin cererile şi sesizările petenţilor;

s)în baza Hotărârilor Consiliului Local întocmeşte caietele de sarcini pentru licitaţiile de terenuri pentru construcţii de locuinţe, amplasări chioşcuri, etc.;

t)întocmeşte procesele verbale la fiecare şedinţă de licitaţie şi le prezintă comisiei spre semnare;

CAPITOLUL IV

COMPARTIMENTUL PROBLEME AGRICOLE ŞI DEZVOLTARE RURALĂ

Art.11 – Compartimentul - Probleme agricole şi dezvoltare rurală îndeplineşte următoarele atribuţii:

a)răspunde de completarea şi păstrarea registrelor agricole, precum şi de tinerea la zi a programelor informatice privitoare la activităţile agricole;

b)întocmeşte şi transmite raportări statistice cu privire la datele ce fac obiectul evidenţelor agricole;

c)aduce la cunoştinţa secretarului necesitatea modificării unor date înscrise în registrul agricol;

d)întocmeşte şi eliberează adeverinţe şi certificate ce conţin date din registrul agricol;

e)efectuează verificări la gospodăriile populaţiei privind concordanta datelor înscrise în registrele agricole şi existentul din teren;

f)verifica în teren cele declarate de solicitanţii certificatelor de producător şi tine evidenţa certificatelor eliberate într-un registru special.

g)eliberează bilete de proprietate animală, în condiţiile legii;

h)informează cetăţenii şi urmăreşte respectarea normelor tehnice şi a legislaţiei în vigoare, referitoare la carantina fitosanitara, combaterea bolilor şi dăunătorilor la plante şi utilizarea pesticidelor;

i)culege informaţii de la cetăţeni privind structura culturilor ce doresc să le însămânţeze, necesarul de sămânţă şi alte materiale, făcând demersuri pentru aprovizionarea acestora;

j)ia masuri pentru sprijinirea producătorilor agricoli, asigurând consultanţa de specialitate în vederea înfiinţării de plantaţii, exploataţii agricole ;

k)asigură consultanţa pentru îmbunătăţirea calităţii păşunilor şi fâneţelor naturale;

l)îndrumă şi sprijină activitatea de creştere a animalelor, recomandând tehnologii moderne de creştere a animalelor;

m)îndrumă producătorii agricoli în sensul întocmirii documentaţiilor pentru acordarea primelor de produs, precum şi în sensul cunoaşterii modalităţilor directe de subvenţionare a producătorilor agricoli;

n)contribuie la aplicare în comuna a programelor prevăzute în strategia Guvernului

o)depistează terenurile libere din intravilan şi situaţia lor tehnică şi juridică, ţine evidenţa acestora;

p)ţine în mod distinct evidenţa domeniului public şi privat agricol al Primăriei - Comuna Silivaşu de Cîmpie şi asigură actualizarea acestuia;

q) face propuneri pentru închirierea terenurilor agricole, din teritoriul administrativ al Primăriei;

r) eliberează "titlu de proprietate" conform legislaţiei în vigoare;

s) ţine evidenţa terenurilor agricole care se concesionează;

t) urmăreşte achitarea taxelor deţinătorilor de terenuri din intravilanul şi extravilanul localităţii;

u) face măsurători, schiţe, propuneri de concesionare a terenurilor din teritoriul administrativ al Primăriei şi le înaintează persoanei responsabile cu urbanismul;

v) întocmeşte şi eliberează adeverinţe de stare materială la cererea contribuabililor persoane fizice;

x) analizează documentaţiile întocmite de beneficiari necesare obţinerii avizelor pentru scoaterea din producţia agricolă, schimburi şi schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor;

y) proiectează, desenează la scară, covoarele florale pentru zonele verzi din co- muna;

z) duce la îndeplinire orice alte sarcini compatibile cu pregătirea şi funcţia deţinută, stabilite de şefii ierarhici (întocmire de schiţe pentru licitaţii şi concesionări, măsurare, identificare terenuri, referate, amplasare garaje);

CAPITOLUL V

COMPARTIMENTUL ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI AUTORITATE TUTELARĂ

Art.12 - Compartimentul – Asistenţă socială şi autoritate tutelară - îndeplineşte, în principal, următoarele atribuţii :

a)identifica persoanele şi familiile care sunt marginalizate social şi masurile de prevenire şi combatere a marginalizării sociale, la nivelul comunei, conform planurilor adoptate în acest sens de către consiliul local;

b)coordonează, sub directa supraveghere a secretarului, Serviciul Public de Asistenţă Socială, creat la nivelul comunei;

c)face propuneri ordonatorului de credite pentru ajutorarea familiilor cu probleme socio-economice deficitare, cu venituri sub nivelul de subzistenţă;

d)face propuneri de aproximare a cuantumului resurselor financiare necesare punerii în aplicare a programelor sociale la nivelul comunei ;

e)întocmeşte anchete sociale privind condiţiile socio-morale şi educaţionale pe care familiile vulnerabile le asigură copiilor lor ;

f)întocmeşte situaţia copiilor lipsiţi de ocrotire părintească şi propune, după caz, instituirea tutelei sau curatelei ;

g)evaluează situaţia familiilor cu statut socio-economic sub nivelul minim garantat şi întocmeşte anchetele sociale pentru cazurile care necesită acordarea unei forme de ajutor social ;

h)supraveghează îndeplinirea de către beneficiarii formelor de ajutor social a condiţiilor legale necesare acordării ajutoarelor sociale şi comunică de îndată secretarului comunei neîndeplinirea acestora, în vederea luării măsurilor legale ce se impun.

i)ţine evidente copiilor de pe raza comunei încredinţaţi unor centre de ocrotire socială, precum şi a celor încredinţaţi în plasament; identifica la nivelul comunei familiile dispuse sa ia copii în plasament pentru o perioadă determinata şi tine evidenţa acestora.

j)îndrumă persoanele cu handicap sau reprezentanţii acestora spre instituţiile care le pot acorda drepturi specifice ;

k)stabileşte legături cu autorităţile implicate în protecţia copiilor vulnerabili din punct de vedere social şi medical;

l)iniţiază, împreună cu serviciile judeţene de asistenţă socială acţiuni de prevenire a abandonului copiilor;

m)răspunde de îndeplinirea sarcinilor prevăzute de lege pe linie de autoritate tutelară, de ocrotirea copilului şi familiei, prin colectivul de sprijin al autorităţii tutelare;

l)întocmeşte şi eliberează adeverinţe şi alte acte privind activitatea desfăşurată;

CAPITOLUL VI

CONTABILITATE

Art.13 - Compartimentul Contabilitate îndeplineşte următoarele atribuţii :

a)acordă sprijin ordonatorului de credite în vederea întocmirii proiectului bugetului local şi contului de încheiere a exerciţiului financiar pentru a fi supuse aprobării consiliului local;

b)ia măsuri de realizare a prevederilor bugetului local atât la partea de venituri cât şi în privinţa cheltuielilor, prezentând periodic conducerii primăriei, informări privind stadiul realizărilor;

c)analizează necesitatea şi oportunitatea unor modificări în structura bugetului în perioada execuţiei şi înaintează în acest sens propuneri ordonatorului de credite;

d)asigură evidenţa contabilă a activităţilor administraţiei publice locale, asistenţa socială, învăţământ, cultură, şi întocmeşte rapoarte lunare şi dări de seama trimestriale;

e)efectuează controlul operaţiilor efectuate prin casieria primăriei;

f)angajează primăria prin semnătură, alături de primar, în toate operaţiile patrimoniale;

g)participă la organizarea sistemului informaţional al instituţiei, urmărind folosirea cât mai eficientă a datelor contabilităţii;

h)asigura întocmirea, circuitul şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate şi se ocupă de implementarea şi utilizarea sistemului informatic de prelucrare a datelor;

i)verifica modul în care este asigurată înregistrarea cronologica şi sistematică, prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la administrarea patrimoniului; participa la efectuarea inventarierii valorilor materiale şi băneşti şi înregistrează diferenţele rezultate în documentele contabile; ia măsuri pentru regularizarea eventualelor minusuri sau plusuri din gestiune;

j)verifică toate documentele justificative legate de operaţiunile economico-financiare şi pe baza lor întocmeşte notele contabile, în conformitate cu prevederile Legii nr.82/1991, republicată; asigură înregistrarea plaţilor de casa şi a cheltuielilor efective pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare.

k)asigură organizarea şi ţinerea evidenţei, actualizarea şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale; efectuează plăţi din fondurile publice numai în urma aprobării angajării, lichidării şi ordonanţării cheltuielilor din fondurile publice de către ordonatorul principal de credite, conform OMFP nr.1792/2002 şi OG nr.45/2003 privind finanţele publice locale;

l)urmăreşte lichidarea soldurilor conturilor de debitori şi creditori, în acest scop, întocmind corespondenta şi formele necesare.

CAPITOLUL VII

COMPARTIMENTUL URBANISM, IMPOZITE ŞI TAXE

Art.14 - Compartimentul Urbanism, impozite şi taxe are următoarele atribuţii:

(1) Oficiul impozite şi taxe:

a)constată, controlează, urmăreşte şi încasează impozitele şi taxele locale, a majorărilor de întârziere şi a penalităţilor aferente, a oricăror alte venituri proprii ale bugetelor locale, conform legislaţiei privind impozitele şi taxele locale; evidenţiază în programul informatic pe care-şi desfăşoară activitatea încasările şi debitele contribuabililor; evidenţiază zilnic, pe baza de documente, încasările şi plăţile efectuate, evidenţe pe care le predă la compartimentul contabilitate;

b)întocmeşte rapoarte privind materia impozabilă a comunei, în condiţiile legii;

c)participă la întocmirea proiectelor de hotărâri privind impozitele şi taxele locale, propunând facilităţi legale privind încasarea acestora;

d)verifică şi urmăreşte depunerea declaraţiile de impunere pe care trebuie să le facă contribuabilii care au bunuri impozabile sau taxabile pe raza comunei, în vederea determinării valorilor impozabile precum şi a impozitelor şi taxelor aferente;

e)întocmeşte matricola privind impunerea pe teren, clădiri, mijloace de transport etc. în cazul persoanelor fizice şi juridice; întocmeşte şi urmăreşte completarea tuturor registrelor cerute de lege privind încasarea impozitelor şi taxelor locale;

f) îndeplineşte actele de executare silită a creanţelor ce pot deveni venituri ale bugetului local, în condiţiile legii;

g)urmăreşte încasarea taxelor speciale, stabilite prin hotărârile consiliului local;

h)asigură concordanţa deplină a datelor cuprinse în registrele agricole cu datele cuprinse în evidentele legate de încasarea impozitelor şi taxelor locale;

i)întocmeşte borderoul de debite pentru amenzi, cheltuieli penale, imputaţii, etc. confirmând luarea in debit către instituţiile de unde provin şi urmărind încasarea lor;

j)asigură integritatea mijloacelor băneşti pe care, conform reglementarilor legale, le gestionează;

k)efectuează încasări în numerar din trezorerie, direct de la contribuabili (persoane fizice sau juridice), efectuează plăţi şi salarii sau alte drepturi băneşti .

l)gestionează inventarul bunurilor autorităţilor administraţiei publice;

m)întocmeşte şi eliberează adeverinţe, certificate, alte acte privind activitatea desfăşurată;

(2) Oficiul urbanism:

a)asigură elaborarea studiilor şi proiectelor de urbanism, amenajarea teritoriului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

b)urmăreşte realizarea investiţiilor social culturale şi a lucrărilor publice, rezolvarea problemelor legate de activitatea energetică şi electrificare rurală;

c)analizează documentaţiile prezentate, în vederea eliberării autorizaţiilor de construcţii, certificatelor de urbanism, alte documente, conform competentei stabilite de reglementările legale;

d)urmăreşte protecţia mediului, echiparea tehnico-edilitară de pe teritoriul administrativ al comunei;

e)participă la organizarea desfăşurării licitaţiilor publice pentru concesionarea terenurilor şi a lucrărilor de construcţii;

f)asigură coordonarea activităţii serviciilor publice implicate în gospodărirea comunei;

g)controlează respectarea disciplinei în construcţii, a respectării documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului;

h)întocmeşte programe anuale şi de perspectivă şi asigură urmărirea execuţiei lucrărilor de construire, întreţinere şi modernizare a drumurilor publice de interes local;

i)fundamentează sursele de finanţare pentru toate lucrările de construire, reparare, întreţinere şi modernizare a drumurilor şi a lucrărilor de artă aferente drumurilor de interes comunal;

j)urmăreşte avizarea şi aprobarea documentaţiilor tehnice de urbanism, amenajarea teritoriului şi investiţii, conform competenţelor prevăzute de lege;

k)urmăreşte contractarea şi realizarea lucrărilor de investiţii şi reparaţii precum şi recepţionarea pe teren a lucrărilor respective, prevăzute în programul propriu;

l)coordonează procedurile de schimbare a categoriei de folosinţa a terenurilor din comună (din terenuri agricole în terenuri curţi-construcţii), conform prevederilor legale;

m)coordonează, în condiţiile legii, lucrările de intervenţie/întreţinere asupra monumente istorice aflate pe raza comunei;

n)întocmeşte şi eliberează raportări, certificate, etc. asupra activităţii desfăşurate;

CAPITOLUL VIII

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ŞI TIPURI DE RELAŢII

Art.15 - (1) Aparatul de specialitate al Primarului – Comuna Silivaşu de Cîmpie este organizat pe compartimente şi oficii. Primarul, viceprimarul, secretarul şi aparatul de specialitate al primarului constituie Primăria, instituţie publică cu activitate permanentă care aduce la îndeplinire efectivă hotărârile Consiliului Local şi soluţionează problemele curente ale comunei.

(2) Întreaga activitate a primăriei este organizată şi condusă de către primar, direcţia compartimentele fiind subordonate direct primarului, viceprimarului sau secretarului, care asigură şi răspund de realizarea atribuţiilor ce revin acestora în condiţii de legalitate şi eficienţă.

(3) Primăria comunei Silivaşu de Cîmpie este structurată pe 6 compartimente, în cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea angajaţii (funcţionari publici şi salariaţi cu contract de muncă).

Art.16 - Compartimentele nu au capacitate juridică şi administrativă distinctă de cea a autorităţilor în numele cărora acţionează.

Art.17 - În îndeplinirea obligaţiilor ce le revin conform legii şi prin prezentul regulament, conducătorii compartimentelor au următoarele atribuţii:

- Asigură organizarea activităţii pentru fiecare angajat;

- Asigură detalierea atribuţiilor compartimentelor pe care le conduc, cu precizarea sarcinilor pe care le presupune fiecare funcţie de execuţie, prin elaborarea, pentru fiecare subordonat, a fişei postului;

- Au iniţiativa şi iau masuri, după caz, în rezolvarea problemelor specifice domeniilor de activitate ale compartimentelor pe care le conduc;

- Asigură cunoaşterea de către personalul din subordine a legislaţiei în vigoare, specifică fiecărui domeniu de activitate;

- Îndrumă, urmăresc şi verifică permanent utilizarea eficientă a programului de lucru, preocuparea fiecărui angajat în rezolvarea legală, competentă şi de calitate a tuturor sarcinilor încredinţate, în raport cu pregătirea, experienţa şi funcţia ocupată;

- Asigură şi răspund de rezolvarea în termen, cu respectarea legislaţiei în vigoare, a cererilor, sesizărilor şi scrisorilor populaţiei;

- Propun şi, după caz, iau masuri în vederea îmbunătăţirii activităţii în cadrul compartimentului, colaborează şi conlucrează cu celelalte compartimente din cadrul primăriei, răspunzând cu promptitudine la solicitările acestora;

- Răspund de creşterea gradului de competenţă profesională şi de asigurarea unui comportament corect în relaţiile cu cetăţenii, în scopul creşterii prestigiului funcţionarului public;

- Asigură respectarea prevederilor din prezentul regulament.

Art.18 - Conducătorii compartimentelor răspund, conform reglementărilor în vigoare, pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a sarcinilor care revin entităţilor pe care le conduc, precum şi pentru cazul în care au dispus măsuri contrare prevederilor legale.

Art.19 - Principalele tipuri de relaţii funcţionale şi modul de stabilire al acestora se prezintă astfel:

a) relaţii de autoritate ierarhice:

- subordonarea coordonatorilor compartimentelor faţă de primar, viceprimar şi secretar, în limita competenţelor stabilite de legislaţia în vigoare, a dispoziţiilor primarului şi a structurii organizatorice;

- subordonarea personalului de execuţie faţă de coordonatorul de compartiment, după caz.

b) relaţii funcţionale:

- se stabilesc de către compartimentele funcţionale din structura organizatorică a Primăriei Comunei Silivaşu de Cîmpie cu serviciile publice şi instituţiile publice din subordinea Consiliului Local al Comunei Silivaşu de Cîmpie, în conformitate cu obiectul de activitate, atribuţiile specifice fiecărui compartiment sau competenţele acordate prin dispoziţia Primarului şi în limitele prevederilor legale;

c) relaţii de cooperare se stabilesc între:

- compartimentele funcţionale din structura organizatorică a Primăriei sau între acestea şi compartimente corespondente din cadrul unităţilor subordonate Consiliului Local;

- compartimentele din structura organizatorică a Primăriei Comunei şi compartimente similare din celelalte structuri ale administraţiei centrale sau locale din ţară. Aceste relaţii de cooperare exterioară se stabilesc numai în limitele atribuţiilor compartimentului sau a competenţelor acordate prin dispoziţia Primarului sau hotărâre a Consiliului Local.

d) relaţii de reprezentare:

- în limitele legislaţiei în vigoare şi a mandatului acordat de primar, secretar, viceprimarul sau personalul compartimentelor funcţionale din structura organizatorică reprezintă Primăria în relaţiile cu celelalte structuri ale administraţiei centrale sau locale, organisme, ONG-uri, etc., din ţară sau străinătate. Funcţionarii publici care reprezintă autoritatea sau instituţia publică în cadrul unor organizaţii internaţionale, instituţii de învăţământ, conferinţe, seminarii şi alte activităţi cu caracter internaţional au obligaţia să promoveze o imagine favorabilă ţării şi Primăriei.

e) relaţii de inspecţie şi control:

- se stabilesc între compartimentele specializate în inspecţie şi control (compartimentul contabilitate, Compartimentul urbanism, impozite şi taxe), compartimentele sau personalul mandatat prin dispoziţie a primarului şi unităţile subordonate Consiliului Local sau care desfăşoară activităţi supuse inspecţiei şi controlului, conform competenţelor stabilite prin legi şi acte normative în vigoare.

CAPITOLUL IX

DISPOZITII FINALE ŞI TRANZITORII

Art.20 - Funcţionarii aparatului de specialitate îndeplinesc şi alte atribuţii legale date de şefii ierarhici, precum şi cele prevăzute în actele normative în vigoare conexe activităţii lor.

Art.21- (1) Evaluarea activităţii (a se vedea legea)

Art.22 - Prezentul regulament se completează cu orice alte prevederi cuprinse în legislaţie, care privesc probleme de organizare, sarcini şi atribuţii noi pentru funcţionarii primăriilor.

Art.23 - Şefii compartimentelor sunt obligaţi să asigure cunoaşterea şi respectarea de către întregul personal a regulamentului de faţă.

Art.24 - Prezentul regulament cuprinde atribuţiile principale ale fiecărui compartiment funcţional. Acest regulament poate fi modificat ori de câte ori necesităţile legale de organizare şi disciplina muncii o solicită.

Art.25 - Personalul Primăriei este obligat să cunoască şi să respecte prevederile prezentului Regulament.

Art.26- Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare a fost redactat în baza propunerilor compartimentelor din structura organizatorică a Primăriei care răspund de necesitatea, oportunitatea şi legalitatea atribuţiilor prevăzute.

Art.27 - Toate compartimentele Primăriei au obligaţia de a colabora în vederea soluţionării comune a problemelor curente ale municipalităţii.

Art.28 - Modificările intervenite în atribuţiile compartimentelor din structura organizatorica se aproba prin “fişa postului” personalului acestora.

Art.29 - Toate compartimentele Primăriei sunt obligate ca în termen de 5 zile de la data solicitării să pună la dispoziţia celorlalte compartimente din structura organizatorica a Primăriei informaţiile şi/sau documentele necesare îndeplinirii atribuţiilor prevăzute în prezentul Regulament.

Art.30 - Toate compartimentele Primăriei au obligaţia de a pune la dispoziţia cetăţenilor, în condiţiile legii, informaţiile de interes public privind domeniul specific de activitate.

Art.31 - Compartimentele Primăriei au obligaţia de a organiza programe de audiente şi de lucru cu persoane fizice şi juridice.

Art.32 - Toţi salariaţii Primăriei răspund de cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în vigoare specifice domeniului de activitate.

Art.33 - Compartimentele din structura organizatorică a Primăriei întocmesc proiectele de hotărâri ale Consiliului Local şi dispoziţii ale Primarului specifice domeniului de activitate.

Art.34 - Toţi salariaţii au obligaţia de a aplica întocmai politica referitoare la calitate şi de a aplica corespunzător cerinţele standardului de management al calităţii cuprinse în procedurile generale şi specifice, precum şi în documentele stabilite pentru sistem.

Art.35 - Regulamentul de Organizare şi Funcţionare se modifică şi completează, conform legislaţiei intrate în vigoare ulterior aprobării acestuia.

Art.36 - Regulamentul de Organizare şi Funcţionare se reactualizează ca urmare a modificării organigramei Primăriei, sau ori de cate ori se impune.

Art.37 - Încălcarea dispoziţiilor Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici atrage răspunderea disciplinară a funcţionarilor publici, în condiţiile legii.

Art.38 - Comisiile de disciplină au competenţa de a cerceta încălcarea prevederilor codului de conduită şi de a propune aplicarea sancţiunilor disciplinare, în condiţiile legii.

Art.39 - În cazurile în care faptele săvârşite întrunesc elementele constitutive ale unor infracţiuni, vor fi sesizate organele de urmărire penală competenţe, în condiţiile legii.

Art.40 - Funcţionarii publici răspund potrivit legii în cazurile în care, prin faptele săvârşite cu încălcarea normelor de conduită profesională, creează prejudicii persoanelor fizice sau juridice.

CAPITOLUL X

ÎNDATORIRI GENERALE

Realizarea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în termen a lucrărilor repartizate de conducerea Primăriei sau solicitate de către alte instituţii, agenţi economici sau persoane fizice, astfel încât să sporească încrederea în instituţia Primarului şi a celor care o reprezintă;

- Abţinerea de la exprimarea sau manifestarea convingerilor politice în exercitarea atribuţiilor care le revin;

- Conformarea întocmai dispoziţiilor date sau transmise de conducerea Primăriei;

- Păstrarea secretului de serviciu, în condiţiile legii;

- Păstrarea confidenţialităţii informaţiilor sau documentelor de care iau cunoştinţă în exercitarea funcţiei;

- Interzicerea solicitării sau acceptării, direct sau indirect, de daruri sau de alte avantaje, în considerarea funcţiei publice;

- Interzicerea primirii în mod direct a unor cereri a căror rezolvare intră în competenţa lor ori să intervină pentru soluţionarea acestora;

- La numire, precum şi la eliberarea din funcţie, funcţionarii publici şi personalul contractual sin cadrul Primăriei comunei Silivaşu de Cîmpie sunt obligaţi să prezinte conducerii, declaraţia de avere;

- Perfecţionarea pregătirii profesionale în cadrul instituţiei sau urmând cursuri de perfecţionare organizate în acest scop;

- Respectarea prevederilor Legii nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, a Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, precum şi a celorlalte prevederi specifice administraţiei publice.

 

427125 Lunca Ilvei, Str. Grănicerilor
Nr. 198, Jud. Bistriţa-Năsăud, România
Tel./Fax: +40 (263) 378151, 378008;
Tel.: +40 (263) 378094