Hotararile Consiliului Local Lunca Ilvei

Ultimele Hotararile Consiliului Local Lunca Ilvei

 

Lista de documente pentru Hotararile Consiliului Local Lunca Ilvei

 • Hotărârea Nr. 49 din 18.09.2020
  Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Lunca Ilvei pe 2020
 • Hotărârea Nr 48 din 18.09.2020
  Hotărâre prinind desemnarea președintelui de ședința.
 • Hotărâre Nr 49 din 18.09.2020
  Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli in anul 2020 in comuna Lunca Ilvei, Jud Bistrița Nasaud
 • Hotararea Nr. 47 din 04.09.2020

  Hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 76/11.12.2017„ Privind aprobarea consumului lunar de carburanti pentru autoturisme şi alte utilajele aflate în dotarea Primăriei comunei Lunca llvei

 • Hotararea Nr. 46 din 04.09.2020

  Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri st cheltuieli in anul 2020 al comunei lunca ilvei

 • Hotararea Nr. 42 din 20.07.2020

  Hotarare privind Înfiinţarea Serviciului de Iluminat Public în comuna Lunca llvei.

 • Hotararea Nr.41 din 20.07.2020

  Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare a imobilului intravilan inscris in CF 28467, numar cadastral 28467 Lunca llvei.

 • Hotararea Nr.40 din 20.07.2020

  Hotarare privind respingerea propunerilor de Acte Adiţionale la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr. 1277 din 06.12.2018 transmise de S.C. Supercom S.A. în perioada 20.02.2020 -29.06.2020 şi aprobarea Actului Adiţional nr. 3 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr. 1277 din 06.12.2018, propus de A.O.I. Deşeuri Bistriţa-Năsăud.

 • Hotararea Nr. 39 din 20.07.2020

  Hotarare privind incheierea exercitiului bugetar pe trimestrul li al anului 2020.

 • Hotararea Nr. 38 din 20.07.2020

  Hotarare privind aprobarea listei de partizi, preturile de pornire la licitatia intermediara ,tipul licitaliei si caietul de sarcini productia anului 2020 privind masa lemnoasa destinata vanzarii catre operatorii economici.

 • Hotararea Nr. 37 din 09.07.2020

  Hotarare privind participarea Comunei Lunca llvei la "Programul privind sprijinirea eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a energiei În infrastructura de iluminat public" şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Lucrări de modernizare a sistemului de iluminat public în comuna Lunca llvei, jud. Bistriţa-Năsăud"

 • Hotararea Nr. 36 din 16.06.2020

  Hotarare privind aprobarea listei de partizi, preturile de pornire la licitatia intermediara, tipul licitatiei si caietul de sarcini productia anului 2020 privind masa lemnoasa destinata vanzarii catre operatorii economici

 • Hotararea Nr. 35 din 16.06.2020

  Hotarare privind prelungirea perioadei de tragere pentru suma de 842.521,29 lei ramasa din creditul contractat de catre Comuna Lunca llvei de la CEC BANK , aprobat prin HCL nr. 16/2020 cu modificarile si completarile ulterioare

 • Hotararea Nr. 34 din 16.06.2020

  Hotarare privind desemnarea presedintelui de sedinta a Consiliului Local Lunca-llvei

 • Hotararea Nr. 33 din 04.06.2020

  Hotarrare privind modificarea HCL nr. 16/2020 „ Privind aprobarea semnarii contractului pentru contractarea unei finanţări rambursabile interne cu CEC BANK în valoare de 2600000 lei în vederea finanţării unor obiective de investiţii de interes public 

 • Hotararea Nr. 32 din 04.06.2020

  Hotarare privind inchelerea exercltiului bugetar pe trimestrul I al anului 2020.

 • Hotarare Nr. 31 din 04.06.2020

  Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli in anul 2020 al comunei Lunca Ilvei

 • Hotararea Nr. 30 din 14.05.2020

  Hotarare privind revocarea HCL. nr. 17/23.03.2020 „ Privind nesubventionarea din bugetul local a sumei de 3,50 lei/persoana/luna reprezentand diferenta dintre taxa speciala de salubrizare de 6,50 lei/persoana/luna cu TVA si taxa speciala de salubrizare de 3,00 lei/ persoana /luna cu TVA pentru prestarea serviciului de salubrizare la persoanele fizice din comuna Lunca llvei.

 • Hotararea Nr. 29 din 14.05.2020

  Hotarare privind alocarea sumei de 80.000 lei din bugetul local al comunei pentru sprijinirea Bisericii Ortodoxe„ Sfantul Ioan Noul Teolog„ din comuna Lunca llvei. 

 • Hotararea Nr. 28 din 14.05.2020

  Hotarare privind modificarea HCL nr. 62 din 21.10.2019 „Privind aprobarea listei preturilor de referinta stabilite pentru masa lemnoasa pe picior ce urmeaza a se valorifica in anul de productie 2020”

 • Hotararea Nr. 27 din 14.04.2020

  Hotarare privind aprobarea listei de partizi , preturile de pornire la licitatie, tipul licitatiei si caietul de sarcini productia anului 2020 privind masa lemnoasa destinata vanzarii catre operatorii economici.

 • Hotararea Nr. 26 din 14.04.2020

  Hotarare privind aprobarea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului local al comunei Lunca llvei prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare.

 • Hotararea Nr. 25 din 14.04.2020

  Hotarare privind desemnarea presedintelui de sedinta a Consiliului Local Lunca-llvei

 • Hotararea Nr. 24 din 23.03.2020

  Hotarare de modificare a Hotărârii de Consiliu Local nr 41 / 12.07.2019 privind aprobarea versiunilor actualizate ale documentaţiei termico-economice pentru obiectivul de investiţie  Modemizarea  unitatii de producere a energiei termice din biomasa şi realizarea retelei de distributie a energiei termice din comuna Lunca llvei, jud Bistrita-Nasaud

 • Hotararea Nr. 23 din 23.03.2020

  Hotarare privind modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr 71 / 19.12.2018 privind asigurarea cofinanţării proiectului Modemizarea  unitatii de producere a energiei termice din biomasa şi realizarea retelei de distributie a energiei termice dincomuna Lunca llvei, judl Bistrita-Nasaud, asigurarea fluxului financiar pentru implementarea proiectului şi acoperirea contravalorii cheltuielilor altele decât cele eligibile.

 • Hotararea Nr. 22 din 23.03.2020

  Hotarare privind aprobarea cotizatiei pentru anul 2020 a Consiliul Local Lunca llvei membru al Asociatiei Grupul de Actiune Locala Lider Bistrita- Nasaud

 • Hotararea Nr. 21 din 23.03.2020

  Hotarare privind aprobarea listei de loturi , preturile de pornire la licitatie , tipul licitatiei si caietul de sarcini si contractul de vanzare- cumparare pentru vanzare de masa lemnoasa fasonata din depozit, productia anului 2020.

 • Hotararea Nr. 20 din 23.03.2020

  Hotarare privind constituirea fondului de rezerva bugetara aflat la dispozitia Consiliului Local al comunei Lunca llvei pe anul 2020

 • Hotararea Nr. 19 din 23.03.2020

  Hotarare privind înfiinţarea, organigrama şi numărul de personal, ale Serviciului Voluntar pentrn Situaţii de Urgentă de Tip V2, al comunei Lunca Ilvei, judeţul Bistriţa-Năsăud

 • Hotararea Nr. 18 din 23.03.2020

  Hotarare privind aprobarea organigramei, statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Lunca llvei pentru anul 2020

 • Hotararea Nr. 17 din 23.03.2020

  Hotarare privind subvenţionarea din bugetul local a sumei de 3,50 lei/persoană/lună reprezentând diferenţa dintre taxa specială de salubrizare de 6,50 lei/persoană/lună cu TVA şi taxa specială de salubrizare de 3,00 lei/persoană/lună cu TVA pentru prestarea serviciului de salubrizare la persoanele fizice din comuna Lunca llvei INIŢIATIVĂ CETĂŢENEASCĂ.

 • Hotararea Nr. 16 din 11.03.2020

  Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcĹŁionare, Codului Etic, Manualul de Politici si Proceduri de Personal, Planul anual de actiune a serviciului social de zi "Cresa de copii Lunca llvei".

 • Hotararea Nr. 15 din 19.02.2020

  Hotarare privind alocarea unor sume de bani pentru sustinerea financiara a unor manifestari culturale, artistice si educative organizate de Consiliul Local, in anul 2020.

 • Hotararea Nr. 14 din 19.02.2020

  Hotarare privind aprobarea listei de prioritate pentru anul 2020 cuprinzand persoanele indreptatite sa beneficieze de o locuinta pentru tineri, destinate închirierii, construite din fondurile Agentiei Nationale pentru Locuinte, in comuna Lunca llvei.

 • Hotararea Nr. 13 din 19.02.2020

  Hotarare privind propunerea schimbarii destinatiei unui imobil aprtinand domeniului public al comunei Lunca Ilvei, judetul Bistrita- Nasaud, din imobil cu destinatia de unitate de invatamant in imobil cu alta destinatie.

 • Hotararea Nr. 12 din 19.02.2020

  Hotarare privind incheierea exercitiului bugetar pe trimstrul IV al anului 2019.

 • Hotararea Nr. 11 din 19.02.2020

  Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Lunca llvei pe anul 2020.

 • Hotararea Nr. 10 din 19.02.2020

  Hotarare privind desemnarea presedintelui de sedinta a Consiliului Local Lunca Ilvei.

 • Hotararea Nr.9 din 31.01.2020

  Hotarare hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare, Codului Etic, Manualul de Politici si Proceduri de Personal, Planul anual de actiune a serviciului social de zi "Cresa de copii Lunca llvei".

 • Hotararea Nr. 8 din 31.01.2020

  Hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a cofinantarii proiectului "Proiect regional de dezvoltare a infrastrncturii de apă şi apă uzată clin judeţul Bistrita Nasaucl" finantat prin POIM 2014-2020 si a Planului anual de evoluţie a tarifelor la apă şi canalizare în perioada 2018-2025 si mandatarea speciala a reprezentantului Consiliul local Lunca Ilvei sa voteze si sa semneze in Adunarea Generala a Asociatilor Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentrn Servicii de Alimentare cu Apa si ele Canalizare in jucletul Ilish'ita-Nasaucl adoptarea Hotărârii privind aprobarea Studiului ele fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentrn proiectul "Proiect regional de dezvoltare a infrastrncturii de apa si apa uzata din jucletul Bistrita-Nasaucl" finantat prin Programul Operational Infrastrnctura Mare (P.O.1.M.) 2014/2020 si a Planului anual de evolutie a tarifelor / strategia tarifara si sa semneze actul aditional pentrn includerea Planului anual de evolutie a tarifelor in Contractul ele Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si ele canalizare in judctul Bistrita-Nasaucl nr.3/17.09.2008.

 • Hotararea Nr. 7 din 31.01.2020

  Hotarare privind aprobarea cotizatiei pentru anul 2020 a Consiliului Local Lunca Ilvei, membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Spitalul Orasenesc Nasaud”

 • Hotararea Nr. 6 din 31.01.2020

  Hotarare privind aprobarea cotizatiei pentru anul 2020, a Consiliului Local Lunca Ilvei membru al Asociatiei „Produs in Bistrita-Nasaud”.

 • Hotararea Nr. 5 din 13.01.2020

  Hotarare privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Comuna Lunca llvei , pentru anul şcolar 2020-2021.

 • Hotararea Nr. 4 din 13.01.2020

  Hotarare privind aprobarea planului de acţiuni si lucrări de interes local pe anul 2020, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

 • Hotararea Nr. 3 din 13.01.2020

  Hotarare privind aprobarea cotizaţiei pentru anul 2020, a Consiliului Local Lunca Ilvei membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Municipale în judeţul Bistriţa - Năsăud.

 • Hotararea Nr. 2 din 13.01.2020

  Hotarare privind aprobarea cotizatiei pentru anul 2020 a Consiliul Local Lunca Ilvei membru in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de Alimentare cu Apa si de Canalizare in judctul Bistrita-Nasaud.

 • Hotararea Nr. 1 din 13.01.2020

  Hotarare privind atestarea modificării Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Lunca Ilvei, însuşit prin HCL nr. 10/1999

Noutati

  [... detalii]

Informatii utile

  [... detalii]

Documente publice

  [... detalii]

  [... detalii]

427125 Lunca Ilvei, Str. Grănicerilor
Nr. 198, Jud. Bistriţa-Năsăud, România
Tel./Fax: +40 (263) 378151, 378008;
Tel.: +40 (263) 378094